Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van LegalMike 2024

1.Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht tussen een opdrachtgever en LegalMike.
2. Door ondertekening van de overeenkomst van de opdracht of de offerte verklaart de opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“LegalMike”: de rechtspersoon Novitec B.V. die advieswerkzaamheden verricht op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI); “AVG”: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene verordening gegevensbescherming); “opdracht”: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij LegalMike zich jegens opdrachtgever verbindt om advieswerkzaamheden op het gebied van kunstmatige intelligentie te verrichten; “opdrachtgever”: de persoon die aan LegalMike een opdracht verleent; “met LegalMike verbonden persoon”: elke medewerker, consultant, expert of andere persoon die bij LegalMike werkt, elke dochtermaatschappij van LegalMike en elke aandeelhouder van LegalMike; “partij(en)”: LegalMike en/of opdrachtgever; “persoon”: rechtspersoon of natuurlijk persoon; “vertrouwelijke informatie”: alle informatie en technologie die door partijen aan elkaar wordt verstrekt in het kader van de opdracht in welke vorm dan ook, waaronder begrepen nadere specificaties, cijfers, knowhow, de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van partijen, inclusief persoonsgegevens in de zin van de AVG. Vertrouwelijke informatie omvat niet de informatie die (i) reeds deel uitmaakt of deel is gaan uitmaken van het publieke domein zonder dat dit het gevolg was van schending van de geheimhoudingsverplichtingen onder de opdracht en/of (ii) onafhankelijk door de ontvangende partij is ontwikkeld zonder referentie naar of gebruikmaking van vertrouwelijke Informatie.

3. Opdracht

1. De opdracht komt tot stand op het moment dat de door LegalMike en opdrachtgever ondertekende (i) schriftelijke overeenkomst óf (ii) offerte waarin de opdracht is vastgelegd door LegalMike retour is ontvangen. Indien de door opdrachtgever ondertekende opdracht door LegalMike (nog) niet retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat LegalMike op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is begonnen.
2. Indien LegalMike samen met een andere persoon een opdracht heeft ontvangen, is zij alleen aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die uitdrukkelijk verplichtingen van LegalMike zijn. De werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. Alle werkzaamheden die door LegalMike worden verricht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de (beoogde) werkzaamheden van LegalMike is sprake van een inspanningsverbintenis.
4. Indien LegalMike als gevolg van overmacht niet in staat is de opdracht op het overeengekomen ogenblik uit te voeren (bijvoorbeeld een training of een workshop) dan treden partijen in overleg en wordt een nieuw ogenblik overeengekomen. Van overmacht is onder meer, maar niet uitsluitend sprake bij: ziekte of overlijden van een met LegalMike verbonden persoon, ernstige technische storingen, niet-nakoming van verplichtingen door leveranciers van LegalMike, natuurrampen, stakingen, oorlogen of oorlogsdreiging en plotselinge overheidsmaatregelen zoals handelsembargo’s, lockdowns of onvoorziene wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.
5. Voor opdrachten die door LegalMike op de locatie van opdrachtgever worden uitgevoerd, draagt opdrachtgever zorg voor kantoorruimte en elektronische communicatiemiddelen die naar het oordeel van LegalMike noodzakelijk of nuttig zijn om de opdracht uit te voeren.
6. De opdracht wordt door LegalMike uitgevoerd op basis van informatie die aan LegalMike in het kader van de opdracht door opdrachtgever of derden op verzoek van opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, inclusief gesprekken die LegalMike met opdrachtgever of op verzoek van opdrachtgever met derden voert. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is.

4. Tarief en facturering

1. De opdrachtgever is LegalMike het overeengekomen tarief verschuldigd. Indien geen tarief is overeengekomen, is de opdrachtgever een tarief verschuldigd naar de bij LegalMike gebruikelijke tarieven.
2. Door LegalMike gemaakte kosten (zoals reis- en verblijfkosten, registratiekosten en kosten van niet met LegalMike verbonden personen) zijn voor rekening van de opdrachtgever. Indien hiervan sprake is dan blijkt dit altijd uit de offerte van LegalMike.
3. Het door de opdrachtgever verschuldigd tarief en door hem verschuldigde kosten worden verhoogd met omzetbelasting (BTW).
4. De opdrachtgever zal elke factuur van LegalMike binnen veertien (14) dagen na de declaratiedatum betalen.
5. Klachten of bezwaren tegen de hoogte van de door LegalMike verstuurde facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

5. Inschakeling van derden

1. LegalMike mag bij de uitvoering van de opdracht anderen dan met LegalMike verbonden personen (zoals consultants, deskundigen en externe adviseurs) inschakelen voor zover dat voor die uitvoering wenselijk is. De opdrachtgever wordt hierover altijd tevoren schriftelijk geïnformeerd.
2. De opdrachtgever is gebonden aan de voorwaarden die LegalMike (in eigen naam) overeenkomt met door haar ingeschakelde anderen.

6. Persoonsgegevens

1. Begrippen die in de AVG zijn gedefinieerd, hebben in dit artikel 6 dezelfde betekenis als in de AVG.
2. Opdrachtgever verstrekt alleen persoonsgegevens aan LegalMike die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Door het verstrekken van persoonsgegevens aan LegalMike bevestigt opdrachtgever dat zowel het verstrekken van deze persoonsgegevens aan LegalMike, als de opdracht of het verzoek aan LegalMike tot verwerking van deze persoonsgegevens in overeenstemming is met de AVG en het interne privacy beleid van opdrachtgever.
3. Opdrachtgever voldoet aan alle vereisten uit de AVG die op opdrachtgever rusten, inclusief de verplichting om betrokkenen te informeren over de verstrekking van hun persoonsgegevens aan LegalMike en de verwerking daarvan door LegalMike in overeenstemming met de opdracht.
4. De opdrachtgever vrijwaart LegalMike en met LegalMike verbonden personen van aanspraken van derden en andere schade die LegalMike of een met LegalMike verbonden persoon lijdt in verband met een onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens bij het uitvoeren van de opdracht, voor zover LegalMike deze persoonsgegevens van de opdrachtgever of in opdracht van de opdrachtgever heeft ontvangen.
5. Partijen zullen elkaar zonder onredelijke vertraging informeren zodra zij kennis hebben gekregen van een inbreuk in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de opdracht.
6. Partijen zullen met elkaar overleggen voordat zij enige meldingen van een inbreuk doen aan een toezichthouder of aan betrokkenen.
7. Partijen zullen elkaar zonder onredelijke vertraging informeren zodra zij kennis hebben gekregen van een onderzoek van een toezichthouder in verband met persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de opdracht.

7. Vertrouwelijkheid

1. LegalMike zal alle vertrouwelijke informatie volledig geheimhouden en niet openbaren aan derden, tenzij toegestaan op grond van de overeengekomen opdracht of met toestemming van de opdrachtgever. LegalMike zal elke redelijke maatregel treffen om ervoor te zorgen dat met LegalMike verbonden personen hetzelfde doen.
2. Artikel 7(1) geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens de wet of een bindende uitspraak van een rechter of een overheidsorgaan of, wat LegalMike betreft, voor zover openbaarmaking wenselijk is met het oog op de uitvoering van de opdracht.
3. ALegalMike zal alle schriftelijke informatie en andere gegevensdragers waarover zij uit hoofde van de opdracht beschikt, gedurende een termijn van ten minste vijf jaar bewaren. Na afloop van die termijn mag LegalMike stukken zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigen.
4. LegalMike is gerechtigd tot het vermelden van de naam van opdrachtgever en het in hoofdlijnen vermelden van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) opdrachtgevers ter indicatie van de ervaring van LegalMike.

8. Aansprakelijkheid

1. LegalMike verricht zijn werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van LegalMike mag worden verwacht. Indien fouten worden gemaakt doordat opdrachtgever of een derde aan LegalMike onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, is LegalMike voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van LegalMikeis beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan tweemaal het tarief van de opdracht dat opdrachtgever heeft betaald en/of nog verschuldigd is voor de onder de opdracht verrichtte specifieke werkzaamheden waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan de zijde van LegalMike sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt een jaar na de dag waarop de opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van LegalMike daarvoor.
3. De beroepsaansprakelijkheid van elke met LegalMike verbonden persoon is beperkt tot artikel 8(1) hierboven. Hun overige aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van andere met LegalMike verbonden personen is uitgesloten. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met LegalMike verbonden persoon.
4. LegalMike is niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde anderen.

9. Beëindiging van de opdracht

1. De opdrachtgever kan de opdracht op elk moment beëindigen, maar alleen door een schriftelijke mededeling aan zijn contactpersoon bij LegalMike.
2. LegalMike kan de opdracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen, of met onmiddellijke ingang indien de opdrachtgever een factuur niet binnen veertien (14) dagen na de betaaldatum betaalt, maar steeds alleen door een schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever.
3. Partijen kunnen de opdracht zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen in het geval de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt verleend of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd.
4. Indien de opdracht eindigt, is de opdrachtgever een redelijk tarief verschuldigd voor het werk dat LegalMike voor het einde van de opdracht heeft verricht, en voor het mogelijke werk dat LegalMike na dat einde noodzakelijk moet verrichten om de opdracht ordentelijk te beëindigen en eventueel over te dragen aan de opdrachtgever of een derde. Indien de opdrachtgever een opdracht bestaande uit een training of workshop van LegalMike wil beëindigen voordat de training of workshop door LegalMike is uitgevoerd, dan is de opdrachtgever verplicht om 50% van het totaalbedrag van de opdracht aan LegalMike te voldoen. Wanneer de opdracht door de opdrachtgever wordt beëindigd binnen een termijn van veertien dagen voorafgaand aan het overeengekomen ogenblik waarop de training of workshop wordt uitgevoerd, dan is de opdrachtgever verplicht om 75% van het totaalbedrag van de opdracht aan LegalMike te voldoen.

10. Overig

1. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling van de opdracht geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.
2. De bepalingen van de opdracht, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de opdracht van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.
3. Indien deze algemene voorwaarden bepalingen bevatten die afwijken van de schriftelijke overeenkomst van de opdracht en/of de offerte, dan is de rangorde van prevaleren als volgt: (i) schriftelijke overeenkomst van de opdracht; (ii) de offerte; (iii) deze algemene voorwaarden.
4. Geen der partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht medewerkers die vanuit de wederpartij betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de opdracht in dienst nemen of met deze medewerkers over indiensttreding onderhandelen anders dan in overleg met de wederpartij.

11. Toepasselijk recht en forum

1. De overeenkomst van opdracht en elke niet-contractuele verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met die overeenkomst, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. De rechtbank Noord-Nederland is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die op grond van of in verband met de overeenkomst van opdracht ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen.
3. De artikelen 11(1) en (2) zijn van overeenkomstige toepassing op niet-contractuele verplichtingen van met LegalMike verbonden personen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst van opdracht. Deze paragraaf is een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van elke met LegalMike verbonden persoon.